Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy243
Esta semana2344
Este mes12732
Desde Mayo '15374327
4
en línea

Estimats alumnat i familiars, esperem que tots i totes es troben bé de salut. Com ja saben, NO es van a poder realitzar els exàmens de les assignatures pendents (de manera presencial) en el calendari que estava previst. Això ens obliga a trobar una altra fòrmula per a solucionar el problema: tot l'alumnat amb pendents ha de revisar les carpetes dels Departaments d'aquest web per veure quines instruccions o informacions ha de conéixer, el que ha de fer per superar cadascuna d'elles, i el plaç de temps del què disposaria, que no seria un calendari tancat, sinò més flexible.

Tot temps de crisi es pot vore com una oportunitat també, i esperem que l'alumnat implicat puga aprofitar aquesta solució que es proposa i des del Centre l'animem a fer les tasques que se'l demana per superar les assignatures pendents.

El Cap d'Estudis

 

Estimados alumnado y familiares, esperamos que todos y todas se encuentren bien de salud. Como ya saben, NO se van a poder realizar los exámenes de las asignaturas pendientes (de manera presencial) en el calendario que teníamos previsto. Ello nos obliga a encontrar otra fórmula para solucionar este problema: todo el alumnado con pendientes debe revisar las carpetas de los Departamentos de esta web para ver qué instrucciones o informaciones debe conocer, lo que ha de hacer para superar cada una de ellas y el plazo de tiempo del que se dispondría, que no seria un calendario cerrado, sino más flexible.

Todo tiempo de crisis se puede ver también como una oportunidad, y esperamos que el alumnado implicado pueda aprovechar esta solución que se le propone y desde el Centro lo animamos a hacer las tareas que se le pide para poder superar asignaturas pendientes.

El Jefe de Estudios.

Bon dia, els adjuntem la carta en la qual es detallen els acords de la Conselleria d'Educació amb el Ministeri d'Educació, del 16 d'abril.

Salutacions i esperem estiguen tots i totes bé.

Buenos días, les adjuntamos la carta en la que se detallan los acuerdos de la Consellería de Educación y el Ministerio de Educación, del 16 de abril.

Saludos y esperamos que todos y todas se encuentren bien.

 

Bon dia, els adjuntem una carta remesa pel Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional amb informació d'interés. Desitjem que tots vostés es troben amb bona salut.

 

Buenos días, les adjuntamos una carta remitida por el Secretario Autonómico de Educación y Formación Profesional. Deseamos que todos ustedes se encuentren con buena salud.

Estimades famílies, el primer que volem comunicar-los és el nostre desig que tots vostés, pares, mares, familiars i alumnat en general es troben bé de salut. Volem informar-los sobre algunes mesures provocades per la suspensió de les classes presencials al voltant de la situació provocada pel COVID-19. Per poder continuar amb el ritme "normal" de les classes en les diverses assignatures, usarem noves tecnologies i/o plataformes:

1) El WEB del centre. Setmanalment, el o la cap de departament de cada matèria penjarà les tasques per matèries i cursos en aquesta mateixa pàgina que estan vostés consultant. Poden trobar-les al Menú d'inici del web (franja de color morat), a la pestanya Organització>Departaments>Departaments del Centre o bé

FES CLIC ACÍ

Estem intentant prioritzar l'ús d'aquest web, paral.lelament a l'ús que cada professor o professora del seu fill o filla puga fer d'Itaca WebFamília per fer les comunicacions que estime oportunes.

2) En segon cas, sent conscients, lamentablement que no totes les famílies de l'alumnat podran disposar d'accés a les noves tecnologies, se'ls ofereix la possibilitat de la programació de LA 2 de la televisió pública "APRENEM A CASA". Ací tenen l'enllaç a la informació i l'horari:

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Altres notícies rellevants:

3) En principi el calendari escolar es manté, exceptuant el TRASLLAT DE LES PROVES PAU a dates per concretar entre final de juny i principi de juliol. Enllaç a la notícia de la Conselleria d'Educació:

http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852739

4) Previsió del nou calendari de realització dels exàmens d'ASSIGNATURES PENDENTS: seran els dies 27, 28, 29 i 30 d'abril. L'horari dels mateixos es concretarà en breu.

5) En últim cas, els informem que en el cas de tornada a les classes presencials en un futur que esperem no molt llunyà, totes les Activitas Extraescolars i Complementaries, eixides o excursions QUEDARAN SUSPESES fins el final del curs, per no fer més gran la pèrdua d'hores de classes.

Acabem tornant-los a desijar molta salut i ànim, esperant que aquesta situació passe el més ràpidament possible sense deixar de pregar-los que es mantinguen sans i estalvis a les seues cases.

La Direcció.

 

 

Estimadas familias, para comenzar queremos comunicarles nuestro deseo de que todos ustedes, padres, madres, familiares y alumnado en general se encuentren bien de salud. Queremos informar sobre algunas medidas provocadas por la suspensión de las clases debido al COVID-19. Para poder continuar con el ritmo "normal" de las clases en las diversas asignaturas, usaremos nuevas tecnologías y/o plataformas

1) La WEB del centro. Semanalmente, el o la jefe de departamento de cada materia irá subiendo las tareas por materia y curso en esta misma página que están ustedes consultando. Pueden encontrarlas en el Menú de Inicio de la web (franja de color morado), en la pestaña Organització>Departaments>Departaments del Centre. Estamos intentando dar prioridad al uso de esta web, paralelamente al uso que cada profesor o profesora de su hijo o hija pueda hacer de Itaca WebFamilia para las comunicaciones que estime oportunas.

2) en segundo caso, siendo conscientes lamentablemente que no todas las familias del alumnado puedan acceder a las nuevas tecnologías, se les ofrece la posibilidad de la programación de LA 2 de la televisión pública "APRENDEMOS EN CASA". Aquí tienen el enlace, donde aparece el horario:

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

Otras noticias relevantes:

3) En principio el calendario escolar se mantiene, exceptuando el TRASLADO DE LAS PRUEBAS PAU a fechas por concretar entre el final de junio y el principio de julio. Enlace a la noticia de la Consellería de Educación:

http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852739

4) Previsión del nuevo calendario de realización de los exámenes de las ASIGNATURAS PENDIENTES: serán los días 27, 28, 29 y 30 de abril. El horario de los mismos se concretará en breve.

5) Por último, informarles que en el caso de la vuelta a las clases presenciales en un futuro que esperamos no sea muy lejano, todas las Actividades Extraescolares y Complementarias, salidas o excursiones QUEDARÁN SUSPENDIDAS hasta el fin del curso, para no hacer mayor la pérdida de horas de clase.

Acabamos deseándoles de nuevo mucha salud y ánimo, esperando que esta situación pase lo más rápido posible y sin dejar de rogarles que se mantengan sanos y salvos en sus casas.

La Dirección.

 

Estimades famílies, al següents enllaços poden trobar tota la informació referent al Web Família, inclosa la possibilitat de recuperació de les dades d'accés o la contrasenya, si s'ha oblidada o extraviada:

http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm

http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/pares_acceso.htm

 

Estimadas familias, en los siguientes enlaces disponen de toda la información necesaria referente a la Web Familia, incluyendo la posibilidad de recuperación de los datos de acceso o la contraseña, si se ha olvidado o extraviado:

http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm

http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/pares_acceso.htm

Bon dia:

En breu penjarem informació per a continuar les tasques educatives des de casa.

Teniu en compte que a voltes les plataformes no funcionaran correctament degut a la quantitat de gent connectada. Posarem la informaió al a WEB Família i al WEB del centre. 

 

Buenos días:

En breve subiremos información para continuar las tareas educativas des de casa.

Tened en cuenta que a veces las plataformas no funcionarán correctamente debido a la cantidad de gente conectada a la vez. Pondremos información en WEB Familia y en la WEB del centro.

Benvolgudes famílies,

 

Davant els últims esdeveniments, la Conselleria d’Educació ens envia la següent informació:

 

Seguint les indicacions dels responsables de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat, podem convindre que, en aquests moments, no hi ha cap raó que justifique la introducció de canvis en el calendari lectiu previst per al curs actual. Per tant, la Conselleria d’Educació confirma que el calendari escolar es manté tal com estava planificat. Per tant, l’ajornament de les festes de Falles no ha d’afectar els dies marcats com a no lectius en el calendari escolar”

 

Volem reiterar-los que tota la informació relacionada amb l’evolució del COVID-19 i les conseqüències que puga comportar per al sistema educatiu es proporcionarà pels canals de comunicació oficials (GVA Educació en Facebook; @GVAeducacio en Twitter; ceice.gva.es al web). No han de fer cas, per tant, d’altres mecanismes de trasmissió de la informació, que poden arribar a no ser completament fiables.”

 

Insistim en el fet que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries i segueix escrupolosament les recomanacions sobre les maneres de procedir que ens arriben d’aquests professionals.

 

Recordem que, en el cas que hi haja alguna persona de la comunitat educativa que considere que tinga els símptomes característics del COVID-19, s’ha de posar en contacte amb el telèfon 900 300 555, en el qual rebrà tota la informació nesessària sobre la manera en què ha d’actuar.

 

Mentrestant, reben una sal.lutació cordial.

 

PD: Adjuntem documents informatius sobre mesures higièniques.

 

 

Queridas familias,

 

Ante los últimos acontecimientos, la Consellería de Educación nos ha enviado la siguiente información:

 

Siguiendo las indicaciones de los responsables de la Consellería de Sanidad y del Ministerio de Sanidad, podemos convenir que, en estos momentos, no hay ninguna razón que justifique la introducción de cambios en el calendario lectivo previsto para el curso actual. Por tanto, la Consellería de Educación confirma que el calendario escolar se mantiene tal como estaba planificado. Por tanto, el aplazamiento de las fiestas de Fallas no tiene que afectar a los días marcados como no lectivos en el calendario escolar.”

 

Queremos reiterarles que toda la información relacionada con la evolución del COVID-19 y las consecuencias que pueda comportar para el sistema educativo se proporcionará por los canales de comunicación oficiales (GVA Educació en Facebook; @GVAeducacio en Twitter; ceice.gva.es en la web). No tienen que hacer caso, por tanto, de otros mecanismos de transmisión de la información, que pueden llegar a no ser completamente fiables.”

 

Insistimos en que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte está en contacto permanente con las autoridades sanitarias y sigue escrupulosamente las recomendaciones sobre los modos de proceder que nos llegan de estos profesionales.

 

Les recomendanos que, en el supuesto de que haya alguna persona de la comunidad educativa que considere que tenga los síntomas característicos del COVID-19, se tiene que poner en contacto con el teléfono 900 300 555, donde recibirá toda la información necesaria sobre la manera de actuar.

 

Mientras, les enviamos un cordial saludo.

 

PD: Adjuntamos documentos informativos sobre medidas higiénicas.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (COLES NIÑOS_A3_CAST.jpg)COLES NIÑOS_A3_CAST.jpg[ ]Vicedirectora146 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES NIÑOS_A3_VAL.jpg)COLES NIÑOS_A3_VAL.jpg[ ]Vicedirectora146 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_GENÉRICO_cast.jpg)COLES_GENÉRICO_cast.jpg[ ]Vicedirectora230 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_GENÉRICO_val.jpg)COLES_GENÉRICO_val.jpg[ ]Vicedirectora220 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_PROFES_CAS.jpg)COLES_PROFES_CAS.jpg[ ]Vicedirectora244 kB
Descarregar aquest arxiu (COLES_PROFES_VAL.jpg)COLES_PROFES_VAL.jpg[ ]Vicedirectora240 kB

La Càtedra de Govern Obert invita al IES MALILLA a presentar su programa de Jóvenes Investigadores. La alumna y antiguas alumnas Paula Martínez, Lucía Martinez e Isabel Marco  presentan el programa y algunos de sus trabajos en la II Jornada de Dades Obertes organizada en la Universidad Politécnica de Valencia.DSC 0525.redimensionado

FSE2col cast

 ADMISSIO NOU ALUMNAT

315x315 Val 

 

Aules 1

          ORIENTA
elegirfranquicia 2

Galerías

   

 Facebook IESMALILLA