Catalan English French Spanish
Entra

Accediu amb el vostre usuari/a:

Usuari/a:
Contrasenya:
Remember Me
No result...
Hoy222
Esta semana2645
Este mes13033
Desde Mayo '15374628
3
en línea

València, 21 de setembre de 2020

Estimades famílies:

 

Des de l’equip directiu del centre volem agraïr la seua col.laboració en el compliment de les mesures de prevenció i protecció dels seus fills i filles davant la pandèmia per COVID-19 que estan condicionant aquest inici de curs escolar 2020/21.

L’alumnat, amb caràcter general, respecta les normes establertes dins el pla de contingència. D’altra banda, és la nostra obligació transmitir-los que la despesa en productes de desinfecció (gel hidroalcohòlic i desinfectant de superfícies així com de paper) per a la higiene de mans i superfícies, ha estat molt més elevada de l’inicialment previst, pel que preguem la seua col.laboració incloent dins el material escolar dels seus fills, un envàs amb gel desinfectant i una baieta per a ús personal i per a la higinienització del seu lloc de treball escolar.

                  Moltes gràcies per la seua col.laboració

L’equip directiu de l’IES Malilla

 

 

Valencia, 21 de septiembre de 2020

Estimadas familias:

 

Desde el equipo directivo del centro queremos agradecer su colaboración en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección de sus hijos e hijas frente a la pandemia por COVID-19, que tanto están condicionando este inicio del curso escolar 2020/21. De la misma manera hacemos extensible nuestro agradecimiento al alumnado, que con carácter general respeta las normas establecidas en el plan de contingencia y ha mostrado un alto grado de sensibilización frente al tema.

Por otra parte, es nuestra obligación transmitirles que el gasto en productos de desinfección (gel hidroalcohólico y desinfectante de superficies), así como de papel para la higiene de manos y superficies, ha resultado mucho más elevado de lo previsto en principio, por lo que necesitamos de su colaboración. Así, agradeceríamos que incluyan en el material escolar de sus hijos un envase de gel desinfectante y una bayeta para uso personal y para la higienización de su puesto de trabajo escolar.

Agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración:

El equipo directivo del IES Malilla

Estimades famílies, els adjuntem una carta destinada a vostés, amb informació d'interés relativa a la COVID-19, i el model de Declaració Responsable de col.laboració entre les famílies i el centre educatiu, exigit per les autoritats sanitàries. Este model s'adjunta a títol informatiu, no s'ha de descarregar. Serà proporcionat juntament amb la documentació que falta per formalitzar la matrícula, pels tutors i tutores, a l'alumnat. 

Estimadas familias, les adjuntamos una carta dirigida a ustedes, con información relativa a la COVID-19, y el modelo de Declaración Responsable de colaboración entre las familias y el centro educativo, exigido por las autoridades sanitarias. Dicho modelo se adjunta a título informativo, no se debe descargar. Será proporcionado, junto con el resto de documentación que falta para formalizar la matrícula, por los tutores y tutoras, al alumnado.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Carta a los centros - Anexo 1.pdf)Carta a los centros - Anexo 1.pdf[ ]Vicedirectora65 kB
Descarregar aquest arxiu (Carta als centres Annex 1.pdf)Carta als centres Annex 1.pdf[ ]Vicedirectora55 kB
Descarregar aquest arxiu (declaración responsable bilingüe.pdf)declaración responsable bilingüe.pdf[ ]Vicedirectora59 kB

Estimades famílies:

 

L’actual context sociosanitari ha fet que tinguem que adaptarnos a la nova normalitat a l’hora de començar el curs2020-2021. El nostre desig haguera sigut fer totes les classes, de tots els nivells de manera presencial durant tots els dies, però per tal de fer una tornada a les aules segura, i poder així garantir les mesures preventives de distanciament social, que obliga a mantindre una distància mínima de separació entre alumnes, no disposem d’espai suficient a l’institut per a acomplir aquest objectiu. Aleshores, la nostra decisió ha sigut la següent en quan a la presencialitat o semipresencialitat de l'assistència a classe per nivells:

 

- Assistència 100 % presencial (assistiran tots els dies) : 1r ESO, PAC, 3r PMAR, PR4 i 2n de Batxillerat.

 

- Assistència semipresencial: meitat de la classe vindrà dilluns, dimarts i dimecres, i la segona meitat dimarts i dijous, i així successivament: LA RESTA DELS CURSOS.

 

Sóm conscients de les dificultats que aquesta situació pot suposar a l’hora de facilitar la conciliació familiar, però hem pres la decisió seguint les directrius de Conselleria. Volem, no obstant, agrair les aportacions que les famílies sempre ens fan per tal d'afavorir la col.laboració entre aquestes i l'equip docent d'aquest institut. 

 

L'Equip Directiu.

 

Estimadas familias:

El actual contexto sociosanitario nos ha obligado a adaptarnos a la nueva normalidad en este inicio del curso 2020-2021. Nuestro deseo hubiera sido poder dar todas las clases, de todos los niveles y durante todos los días de manera presencial, pero para realizar una vuelta a las aulas de manera segura, y poder así garantizar las medidas preventivas de distanciamiento social, que obligan a mantener una distancia mínima de separación entre alumnos, no disponemos de suficiente espacio para cumplir este objetivo. De esta manera, nuestra decisión ha sido la que sigue sobre la presencialidad de la asistencia a clase por niveles:

- Asistencia 100% presencial (asistirán todos los días): 1º ESO, PAC, 3º PMAR, PR4 y 2º de Bachillerato.

- Asistencia semipresencial, mitad de la clase viene lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad en martes y jueves, y así sucesivamente: EL RESTO DE LOS CURSOS.

Somos conscientes de las dificultades que esta situación pueden generar para favorecer la conciliación familiar, pero hemos tomado la decisión siguiendo las directrices de la Consellería. No obstante, queremos agradecer las aportaciones que las familias nos han hecho llegar para mejorar la colaboración entre éstas y el equipo docente del instituto.

El Equipo Directivo.

Es comunica que la documentació requerida per a formalitzar la segona part de la MATRÍCULA de l'alumnat ha de ser emplenada a casa. Cada tutor repartirà esta documentació als seus alumnes, serà emplenada per les famílies, i l'alumnat la retornarà al tutor. NO ES FARÀ ESTE TRÀMIT A LA FINESTRETA DE SECRETARIA DE MANERA PRESENCIAL. Així respectem la normativa sanitària que prohibeix les aglomeracions.

Si alguna persona vol ser atesa de manera presencial, HA DE DEMANAR CITA PRÈVIA al telèfon 961206310.

 

Se comunica que la documentación requerida para formalizar la segunda parte de la MATRÍCULA del alumnado se ha de rellenar en casa. Cada tutor repartirá esta documentación a sus alumnos, será rellenada por las familias, y el alumnado la devolverá al tutor. NO SE HARÁ ESTE TRÁMITE EN LA VENTANILLA DE SECRETARÍA DE MANERA PRESENCIAL. Así respetaremos la normativa sanitaria que prohibe las aglomeraciones.

Si alguna persona quiere ser atendida de manera presencial, DEBE PEDIR CITA PREVIA en el teléfono 961206310.

Bon dia, estimades famílies. Adjuntem un documents relatiu a les NORMES d'obligat acompliment sobre la NOVA NORMALITAT a tindre en compte a partir de dilluns 7 de setembre. És important que les llegiu. També teniu un PLÀNOL DE LA DEAMBULACIÓ (direcció i sentit de la mobilitat de les persones) per l'institut.

Gràcies.

 

Buenos dias, estimadas familias. Adjuntamos los siguientes dpcumentos relativos a las NORMAS de obligado cumplimiento sobre la NUEVA NORMALIDAD a tener en cuenta a partir del lunes 7 de septiembre. Es importante que las lean. También disponen de un PLANO DE DEAMBULACIÓN (dirección y sentido de la movilidad de las personas) por el instituto.

Gracias.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Deambulació IES Malilla_compressed.pdf)Deambulació IES Malilla_compressed.pdf[ ]Vicedirectora417 kB
Descarregar aquest arxiu (Normas para la nueva normalidad.pdf)Normas para la nueva normalidad.pdf[ ]Vicedirectora104 kB

Estimades famílies, els informem que el proper dilluns 7 de setembre s'iniciarà el curs 20-21 amb la recepció a l'alumnat. L'entrada dels alumnes, seguint l'horari esglaonat que tenen baix, es farà per la porta lateral de l'institut, al carrer Alqueria de la Comtessa, i accediran al pati.

Per altra banda, en breu els informarem sobre tots els protocols d'entrada, estància i eixida del centre, amb relació a la nova situació sanitària. Amb relació a aquestes mesures, i per tal de minimitzar el nombre de persones al centre, recordem que el lliurament dels llibres es farà a l'alumnat directament, els primers dies de curs.

HORARI DILLUNS 7 DE SETEMBRE:

9:00 Entrada de l'alumnat de 1r ESO.

10:00 Entrada de l'alumnat de 2n ESO.

11:00 Entrada de l'alumnat de3r ESO.

12:00 Entrada de l'alumnat de 4t ESO.

13:00 Entrada de l'alumnat de 1r i 2n de Batxillerat.

 

Estimadas familias, les informamos que el próximo lunes 7 de septiembre se iniciará el curso 20-21 con la recepción al alumnado. La entrada al instituto, de acuerdo con el horario escalonado que tienen más abajo, se hará por la puerta lateral del instituto, situada en la calle Alqueria de la Comtessa, y accederán al patio.

Por otra parte, en breve les informaremos sobre todos los protocolos de entrada, estancia y salida del centro, en relación con la nueva situación sanitaria. En relación con estas medidas, y con el fin de minimizar el número de personas en el centro, recordamos que la entrega de los libros se hará al alumnado directamente, durante los primeros días del curso.

HORARIO LUNES 7 DE SEPTIEMBRE:

9:00 Entrada del alumnado de 1º ESO.

10:00 Entrada del alumnado de 2º ESO.

11:00 Entrada del alumnado de 3º ESO.

12:00 Entrada del alumnado de 4º ESO.

13:00 Entrada del alumnado de 1º y 2º de Bachillerato.

Per al proper curs 2020-2021 tot l'alumnat pertanyent al Programa de Banc de Llibres tindrà assegurat el lot COMPLET dels llibres. Les famílies només hauran de comprar els llibres que no són financiats per la Conselleria: Workbooks, llibres de lectura, diccionaris auxiliars, etc.

A més enguany, i seguint les recomanacions de les Autoritats Sanitàries, el lliurament dels lots es farà de manera escalonada, una vegada començat el curs i directament a l'alumnat, a fi d'evitar aglomeracions innecessàries. No hi haurà llistat a l'institut amb els lots i els noms, d'acord amb aquestes recomanacions. Qualsevol altra informació rellevant l'anirem pujant a aquesta web i a webfamília.

 

Para el próximo curso 2020-2021 todo el alumnado perteneciente al Programa de Banco de Libros tendrá asegurado el lote COMPLETO de los libros. Las familias solo deberán comprar los libros que no están financiados por la Conselleria: Workbooks, libros de lectura, diccionarios auxiliares, etc.

Además, este año, y siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, la entrega de los lotes se hará de manera escalonada, una vez esté empezado el curso y directamente al alumnado, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias. No se pondrá listado en el instituto de los lotes y los nombres, de acuerdo con estas indicaciones. Cualquier otra información relevante la iremos subiendo a esta web y a webfamilia.

 

El treball i esforç desenvolupat pels alumnes RAÚL OBLARÉ, SILVIA ALBIÑANA, ALEKSANDRA SALAR i SHEILA SÁNCHEZ, els ha fet mereixedors de la Beca ENGANXA'T de 2020, que premia els millors expedients acadèmics de 4t d'ESO i els dóna accés a la gratuïtat dels llibres de text per al primer de batxillerat. Volem traslladar des de la Direcció de l'institut la nostra enhorabona als alumnes i també a les seues famílies.

El trabajo y esfuerzo desarrolado por los alumnos RAÚL OBLARÉ, SILVIA ALBIÑANA, ALEKSANDRA SALAR y SHEILA SÁNCHEZ, los ha hecho merecedores de la Beca ENGANXA'T de 2020, que premia los mejores expedientes académicos de 4º de ESO y les da acceso a la gratuidad de los libros de texto para primero de bachillerato. Desde la Dirección del instituto queremos trasladar nuestra enhorabuena a los alumnos y también a sus familias.

IMG 1902IMG 8083

FSE2col cast

 ADMISSIO NOU ALUMNAT

315x315 Val 

 

Aules 1

          ORIENTA
elegirfranquicia 2

Galerías

   

 Facebook IESMALILLA